Diensten van Omnibus Jeugd en Gezin

Wij geloven dat jeugdzorg anders
en beter kan

Dit doen we met een gedegen integrale multidisciplinaire aanpak, waarbij we domein overstijgend problemen aanpakken.

De inzet van gezinnen en hun sociale netwerk is essentieel voor het realiseren van veranderingen. Daarom werken we intensief samen met alle betrokkenen en zetten we gezinnen in beweging. Dit doen we op de volgende manieren.

1. Gezinsbegeleiding

De medewerkers van Omnibus begeleiden en coachen gezinnen bij problemen in hun thuissituatie. Dit doen we volgens de principes van het Wraparound Care Model. We hanteren altijd een integrale aanpak, waarbij cliënten en hun sociale steunstructuur aan de basis staan. Wij vertellen niet wat ze moeten doen, maar realiseren samen de omstandigheden en scheppen de randvoorwaarden om zelf hun eigen vooruitgang te realiseren.

De begeleiding van Omnibus vereist een uitstekende onderlinge samenwerking. Daarom werken we met professionals uit onder andere de psychiatrie, jeugdzorg en maatschappelijk werk, die elkaar optimaal aanvullen.

Omdat we per casus één begeleider aanstellen, levert dat grote voordelen op voor ouders, gemeenten en zorgprofessionals. We verlenen alle zorg via zo min mogelijk loketten en iedereen weet wie de regie voert. Zo werken we integraal, doelgerichter en daarmee goedkoper.

2. Regisseren van jeugdhulp

Gemeenten schakelen Omnibus Jeugd en Gezin in voor het regisseren van jeugdhulp. Vanuit onze visie sturen we de hulp voor gezinnen en kinderen aan. We merken dat het begrip regie steeds vaker verward wordt met (be)sturing.

Bij ons draait regie om gerichte en gedoseerde beïnvloeding. Regievoeren is wat ons betreft dan ook een kunde; het is geen kunstje dat je zomaar beheerst. Kenmerkend voor onze werkers is dat ze wel een verantwoordelijkheid hebben, maar geen macht en zeggenschap hebben over samenwerkende partijen.

Onze regisseurs brengen geen veranderingen tot stand. Dit doen alle betrokkenen samen. Het is een gezamenlijke opdracht, daarom spreken we van co-creatie.

In het samenwerken veronderstellen we vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en op zijn minst in de spelregels. We benaderen al onze partners met respect. Respect vereist begrip en erkenning van de belangen en opvattingen van de ander.

Ons doel bij het regisseren is om impact te sorteren. Hierbij dienen we de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk. Zo letten we op budgetten en bewaken we -samen met het gezin- de kwalitatieve ondergrens.

Uitgangspunt bij het regisseren van jeugdhulp is het normaliseren van de leefomstandigheden en het bewaken van de ondergrens. Dit doen we met een gerichte aanpak, waarbij betrokkenen zelf aangeven welke zorg en dienstverlening ze nodig hebben. Dit vergroot hun motivatie en zet gezinnen weer in hun kracht.

3. Gesloten jeugdzorg voor jongeren

Omnibus begeleidt jongeren die in aanmerking komen voor gesloten jeugdzorg. Met gerichte interventies en preventieve maatregelen proberen we ze in de reguliere jeugdzorg te houden. Is plaatsing in jeugdzorg plus noodzakelijk, dan begeleiden we dit traject zowel praktisch als juridisch.

Eén vaste medewerker blijft gedurende het hele traject aanspreekpunt en zorgverlener. Hij of zij zorgt voor opvolging en terugkoppeling, stuurt het zorgtraject aan en begeleidt de jongere naar een zo thuisnabij mogelijk perspectief.

Wil je meer weten over de unieke aanpak van Omnibus Jeugd en Gezin?